Handboek voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het Longfonds. Het aantal vrijwilligers groeit nog steeds en dat juichen wij van harte toe. Uw inzet is van onschatbare waarde en geeft het Longfonds een unieke kracht.

Op deze pagina treft u het handboek online aan. Het handboek is samengesteld voor u als vrijwilliger van het Longfonds. Het bevat informatie die u nodig heeft om uw werk voor het Longfonds goed te kunnen doen.

Longfonds algemeen

Het Longfonds is een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Het fonds kent een stichtingsvorm. De patiëntenorganisatie kende tot voor kort een verenigingsvorm. Met instemming van de Ledenraad werd de patientenorganisatie per 31 mei 2017 omgezet naar een stichting. Op 31 december 2017 zijn de twee stichtingen (het fonds was immers al een stichting) gefuseerd tot één nieuwe stichting. We blijven ons inzetten voor lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting, goede zorg, wetenschappelijk onderzoek en preventie. Ook is het ons doel om lokaal zichtbaarder te worden en meer mensen bij ons te betrekken. Vrijwilligers zijn voor het Longfonds van groot belang en vele activiteiten kunnen niet worden uitgevoerd zonder hun betrokkenheid.

Het Longfonds kent een regionale organisatiestructuur, waarin vrijwilligers samenwerken om de vastgestelde doelen uit het beleidsplan te bereiken. Binnen de stichting zijn vrijwilligers werkzaam als bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of adviseur op kantoor.

- Statuten Longfonds 
 

Visie vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het Longfonds. Zonder vrijwilligers is het voor het Longfonds zowel inhoudelijk als financieel niet haalbaar de doelstellingen te realiseren. Het Longfonds biedt vrijwilligers de voorwaarden hun vrijwilligerswerk zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten en daarnaast hun persoonlijke doelen na te streven. Het Longfonds is daarmee een aantrekkelijke organisatie voor vrijwilligers.

Bij het Longfonds zijn op dit moment ruim 50.000 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn met name lokaal en regionaal actief met belangenbehartiging patiënten, lotgenotencontact, voorlichting, lid van panels, adviesraden, commissies, ervaringsdeskundigen en de jaarlijkse collecte. Vrijwilligers worden hierbij begeleid en ondersteund door de relatiemanagers in de regio en medewerkers op het Longfondskantoor. 

Een deel van de vrijwilligers van het Longfonds heeft een longziekte en is hierdoor niet altijd in staat het werk op tijd uit te voeren en/of afspraken na te komen. Het Longfonds houdt hier altijd rekening mee.

Het wordt verwacht van vrijwilligers van het Longfonds dat zij de doelstelling en het werk van de organisatie ondersteunen en dat ook naar buiten uitdragen. De vrijwilligers bepalen, net zoals de betaalde medewerkers, het gezicht van het Longfonds en nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

- Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat iemand in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald verricht ten behoeve van anderen of van de samenleving.

Vrijwilligers verrichten uit eigen keuze werkzaamheden voor het Longfonds, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het wordt van vrijwilligers verwacht dat zij gemaakte afspraken nakomen en binnen het gesteld kader hun activiteiten verrichten. 

Vrijwilligers van het Longfonds ontvangen geen loon of materiële beloning voor hun werk; de gemaakte onkosten voor het vrijwilligerswerk worden wel vergoed. Voor elke vrijwilliger, behalve de collectanten en organisatoren, wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Vrijwilligers wordt een gratis lidmaatschap van het Longfonds aangeboden voor de duur dat zij vrijwilliger zijn. Vrijwilligers van het Longfonds zijn niet enkel mensen met een longziekte maar ook mensen met gezonde longen.

Vanwege de aard van het werk - het werken met/voor mensen met longziekten – hanteert het Longfonds een gedragscode: zo wordt er tijdens het werk niet gerookt, en wordt betrokkenen verzocht geen parfum of aftershave te gebruiken.

Vergoedingen en verzekeringen

Vrijwilligers van het Longfonds zetten zich geheel belangeloos en vrijwillig in en leveren daarmee een grote bijdrage aan het werk van het Longfonds. Vergoeding van de gemaakte kosten zijn vastgelegd in de Richtlijnen. Immateriële waardering geeft het Longfonds door het bieden van persoonlijke ontplooiing via trainingen, delen van ervaring en kennis, workshops, informeren van vrijwilligers en inspraak en persoonlijke aandacht.

Het Longfonds vergoedt de werkelijke onkosten van vrijwilligers of een vastgesteld bedrag (maximaal 150 euro per maand met een maximum van 1500 euro per jaar volgens regels belastingdienst) die voortvloeien uit werkzaamheden voor het Longfonds volgens de richtlijnen Subsidies. (Hiervoor is een onkostenregeling opgesteld)

Daarnaast heeft het Longfonds ten behoeve van de vrijwilligers twee verzekeringen afgesloten:

  1. Ongevallenverzekering: deze garandeert een uitkering in geval van ernstig lichamelijk letsel of overlijden ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens de werkzaamheden is overkomen.
  2. Aansprakelijkheidsverzekering: deze dekt de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden veroorzaakt.
     

Op deze verzekeringen kan een beroep worden gedaan als de vrijwilliger tijdens uitoefening van vrijwilligerswerk voor het Longfonds schade ondervindt. De verzekering zal tot uitkering overgaan als duidelijk aangetoond kan worden dat het Longfonds in gebreke is gebleken en de schade niet elders verhaald kan worden.

Klachten en geschillen

Het Longfonds hanteert als uitgangspunt bij geschillen en conflicten dat partijen ernaar streven dit in goed onderling overleg op te lossen. Als men er niet uitkomt, kan de vrijwilliger zich wenden tot de teamleider, vervolgens tot de directeur en tenslotte tot de geschillenregeling zoals opgenomen in de CAO voor betaalde krachten.

Informatie aanbieden post en partijenpost

Als je post bij een PostNL-locatie aanbiedt, moet je van tevoren een digitaal P1700 formulier invullen. Wij helpen je graag hierbij. Geef uiterlijk een dag voordat je de partijenpost aanbiedt een aantal gegevens aan Max door. Dan kunnen wij het digitale formulier voor je regelen.

De gegevens die wij graag van jou willen ontvangen zijn:

  • Het aantal stuks brieven;
  • Het gewicht;
  • Soort envelop;
  • Gewenste overeenkomstduur (24, of 48-72 uursdienst)
  • Onderwerp

De gegevens stuur je naar maxvanmierlo@longfonds.nl. Max stuurt je vervolgens een ingevuld digitaal P1700-formulier, die jij uitprint en meegeeft bij het aanbieden van de partij. Check de PostNL locaties in jouw buurt.

De partij lever je aan in een gele sealbag of in een postzak met een gele tie-wrap. Heb je deze niet, dan kun je deze gratis bestellen in de PostNL webshop.