Verslag Ledenraad: proces patiëntenvereniging

Tijdens de ledenraadvergadering is het ‘proces patiëntenvereniging’ uitgebreid aan de orde geweest. Eerst tijdens de formele vergadering daarin is toegelicht wat er tot nu toe aan bevindingen is opgehaald uit het land. Later is in informele setting met elkaar nagedacht over mogelijke oplossingen voor de toekomstige organisatievorm die past bij de visie van het longfonds.

Waarom deze verandering?
  • We werken al veel samen: we maken 1 jaarplan en 1 begroting. We werken aan dezelfde thema’s en projecten: Rookvrije schoolpleinen, Schone lucht, wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt het moeilijk voor het bestuur om verantwoordelijkheid te nemen voor het werk van de vereniging, omdat het eigenlijk niet los te zien is van het werk van de stichting.
  • In alle ontwikkelingen en trends zien we dat ‘verenigingen’ steeds minder populair zijn, met name de verenigingsstructuur. Het is moeilijk om nieuwe mensen te vinden voor de verschillende functies, de invulling rust daarmee op een paar schouders en dat is geen afspiegeling van het huidige ledenbestand. De huidige vorm is dus niet toekomstbestendig.
  • De invloed en zeggenschap van leden is in de vereniging is nu goed, maar ook vrij strak, formeel en bureaucratisch geregeld. Dit staat haaks op wat mensen graag willen, namelijk: informeel, kleinschalig, op een zelf gekozen tijdstip en op thema’s die men interessant vindt.

Kortom de huidige verenigingsstructuur zit in ons in de weg om te doen wat we graag willen doen, en is niet toekomstbestendig. Reden om de structuur aan te passen. Uit juridisch onderzoek blijkt dat de stichtingsvorm de meeste vrije ruimte biedt.

Ledenraad

Tijdens de ledenraad is een terugkoppeling gegeven van de resultaten die tot nu toe uit het land zijn opgehaald. We hebben in het land gevraagd wat leden belangrijk vinden als het gaat om invloed en zeggenschap en of het voor hen uitmaakt welke organisatievorm gekozen wordt. We hebben deze vragen gesteld in een online enquête, bij dialoogsessies in de rayons en tijdens landelijke sessies. De uitkomsten uit de verschillende groepjes waren redelijk in lijn met elkaar. Kort gezegd willen leden dat het patiënten perspectief een goede plek krijgt bij al het werk dat het Longfonds doet. Ook willen leden wel vaker meedenken en meewerken en vooral op thema’s die hen na aan het hart liggen. De organisatievorm is minder van belang, als het maar goed geregeld is dat de inbreng van patiënten essentieel is en dat mensen lokaal kunnen blijven doen wat ze nu ook al doen.

De uitkomsten leverden voor de ledenraad eigenlijk geen verrassingen op.

 
BRAINSTORM

Na de presentatie heeft de ledenraad meegedacht over mogelijke oplossingsrichtingen.

Dit leverde levendige gesprekken op en de uitkomsten worden weer meegenomen in het vervolgproces. Ook hier werd benadrukt dat we vooral de kwaliteit die er nu is in de rayons moeten behouden en daarnaast op zoek kunnen gaan naar nieuwe mensen die graag betrokken willen worden en hun talenten en kwaliteiten gaan inzetten!

yo
CAPTCHA
Anti-spam maatregel om te testen of u een computer bent of niet